ЗНАНИЯ

Упражнение  № 1  ЗАДАЧИ:
 • Предназначение, начин на работа и зависимости между основните команди
 • Безопасна среда; удобно работно място (седалка, облегалка, колан, врати)
 • Зони за видимост и наблюдение; правила за ползване на огледалата
 • Стартиране на двигателя; правила, позиции на ключа, повторно стартиране
 • Работа с волана при различна скорост на движение; направление и контрол
 • Работа с основните и допълнителни светлини и пътепоказателите
Упражнение  № 2  ЗАДАЧИ:
 • Потегляне на равен път; ускоряване; включване в движението; наблюдение; риск
 • Обороти на двигателя; увеличаване и намаляване на скоростта, безопасност
 • Избор и превключване на предавките – необходимост, правила, начини, действия
 • Осезателно намаляване на скоростта, спирачно дозиране, двигател, наклони, завои
 • Спиране при ниска и нормално ниска скорост; спиране по принуда и необходимост
 • Излизане от движението, спиране, паркиране. Осигуряване на неподвижността
Упражнение  № 3  ЗАДАЧИ:
 • Работа с чистачките, въздушните клапи и отоплението
 • Приближаване към светофарна уредба и пешеходна пътека, наблюдение, зони
 • Завиване надясно – позиция, траектория, зони, предимство, конфликти, наблюдение
 • Преминаване през кръстовище и пресичане на булевард – насочване на погледа
 • Разминаване на тесен участък; странична дистанция; правила предимства и опасности
 • Движение назад по права и/или по крива, ориентири, наблюдение, опасности
Упражнение  № 4  ЗАДАЧИ:
 • Контролни прибори, индикатори и бутони; допълнителни системи за безопасност
 • Завиване от булевард в странична тясна улица, наблюдение, зони, опасности
 • Престрояване със смяна на ленти; избор, предимство; знаци; зони; скорост
 • Завиване наляво – позиция, траектория; зони; конфликти; предимство; наблюдение
 • Опасни зони и конфликти – пътеки; спирки на обществения транспорт; уязвими участници
 • Потегляне по наклони, начини, инерция на автомобила, използване на инерцията
Упражнение  № 5  ЗАДАЧИ:
 • Предварителен преглед с цел ежедневна експлоатация на автомобила; оборудване
 • Редуване на десни и леви завои – позиция, траектория, наблюдение, забрани
 • Задължения и забрани при движение; разпознаване на знаци за предимство, наблюдение
 • Разположение на пътя – правила в зоните; отказ от правото при преминаване и други
 • Скорост и видимост; дистанция; оценяване на динамично разстояние, опасности
 • Поддържане на скоростта, икономично управление. Последователни кръстовища, риск
Упражнение  № 6  ЗАДАЧИ:
 • Кръстовища, регламентирани предимства, преминаване, опасности и конфликти, наблюдение
 • Реагиране на условията и пътната сигнализация; степенуване на сигналите; наблюдение
 • Спускане и изкачване по наклони, правила, опасности;  връзката  двигател – колела
 • Паркиране в реално време /вкл. по наклони/ , ориентиране, наблюдение, зони, безопасност
 • Завиване в обратна посока – позиция, зона, направление, изход, възможност, опасности
 • Кръстовища с кръгово движение – видове регулиране, наблюдение, траектория, правила
  Упражнение  № 7  ЗАДАЧИ:
 • Движение по път извън населени места. Изпреварване – фази и правила; забрани; риск
 • Реагиране на опасности; самостоятелни решения в ситуации по време на движение
 • Важни правила за безопасност – конфликти; надлези; подлези; мостове; ж.п. прелези; тунели
 • Движение при особени и специални условия; нощем; в мъгла; дъжд; кал; сняг; лед; теглене
 • Сръчно, бързо, точно и безопасно преминаване на различни режими. Сили и съпротивления
 • Самостоятелно управление в реална среда; скорост, стабилност; правилни действия и решения
  Упражнение  № 8  ЗАДАЧИ:
 • Поддържане на маршрут в условията на многоредово движение; опасности
 • Постоянно и целенасочено наблюдение чрез огледалата при висока скорост
 • Тренировка на наблюдението; периферно зрение; търсене на”невидимите”
 • Разпределение на вниманието; оперативност на паметта  и мисленето
 • Динамика в управлението, бърза смяна на условия и среда за движение
 • Влизане, излизане и движение по автомагистрала; пътни възли и опасности
  Упражнение  № 9  ЗАДАЧИ:
 • Полезни умения – смяна на гуми, на чистачки, зареждане с гориво и консумативи
 • Домашен маршрут –  улиците и организацията на движението в квартала /офиса/

         

ИНФОРМАЦИЯ

Особености на предварителният изпит и на изпита за придобиване на правоспособност

Система за оценяване на уменията по време на изпит и често регистрираните грешки

Каква е процедурата при оценка ”НЕИЗДЪРЖАЛ” и при оценка ”ИЗДЪРЖАЛ”

УМЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

1

Подготовка на автомобила за безопасно управление         

2

Работа с органите за управление и маневриране с автомобила

3

Безопасно управление на автомобила при различни пътни условия

Групи умения за:

Цел №:

Упражнение

1.

Запознаване с автомобилa.
– запознаване с разположението на командните лостове, педали и уреди;
– контролно-измервателни уреди и индикатори;
– контрол на състоянието на маслото, спирачната и охладителната течности.

1

У1

2.

Заемане мястото на водача.
– правила за отваряне вратите на автомобила, влизане, сядане и затваряне на вратата;
– регулиране на седалката, облегалката, кормилното колело.
– регулиране на огледалата за гледане назад;
– проверка на прозрачността на стъклата и почистването им;
– поставяне /регулиране/ на обезопасителните колани.

1

У1

3.

Подготовка за потегляне.
– предприемане на необходимите предпазни мерки при превоз на пътници (при качване; при отваряне и затваряне на вратите; при слизане);
– проверка дали заобикалящата обстановка позволява потегляне с автомобила (мъртви зони; използване на огледалата за гледане назад; направляване и подвижност на погледа).

1

У1

4.

Потегляне и спиране.
– пускане и спиране на двигателя на автомобила;
– повторно пускане след внезапно изгасване на двигателя;
– потегляне – на равен път;
– спиране при бавно движение на определено място.

1

У1

5.

Разположение на ръцете и въртене на кормилното колело.
– разположение на ръцете върху кормилното колело за поддържане на права посока;
– въртене на кормилното колело без преместване на ръцете (без прихващане);
– въртене на кормилното колело с преместване на ръцете (без кръстосване);
– въртене на кормилното колело с кръстосване на ръцете – опасности.

1

У2

6.

Превключване на предавките.
– действия с лоста за управление на предавките;
– превключване от по-ниска на по-висока предавка;
– превключване от по-висока на по-ниска предавка;
– избор на подходяща предавка.

2

У2

7.

Управление на автомобила – напред и назад, по права и крива линия, при изкачване и при спускане. Приспособяване на скоростта към треакторията на движение.
– контролиране на посоката на движение на автомобила чрез въртене на кормилното колело с различна бързина в зависимост от скоростта на движение;
– следване на определена маркирана треактория като същевременно се манипулира с органите за управление и контрол;
– дозиране на ускорението;
– използване на двигателя като спирачка;
– дозиране на спирането;
– движение назад.

2

У3

8.

Превключване на предавките.
– действия с лоста за управление на предавките;
– превключване от по-ниска на по-висока предавка;
– превключване от по-висока на по-ниска предавка;
– избор на подходяща предавка.

2

У3

9.

Използване на командните лостове, педали и уреди.
– достигане на всички лостове без да се гледа към тях;
– действие с командните лостове, педали и уредите по време на управление на автомобила;
– координиране на действията с командните лостове и педали.

2

У3

10.

Разминаване,изпреварване и заобикаляне.
– прилагане на правилата отнасящи се за разминаването, изпреварването и заобикалянето;
– избор на момента и мястото за изпреварване и за прибиране в края на (след приключване на) изпреварването;
– използване на възможностите за ускорение на автомобила;
– оценка възможностите на автомобила, който изпреварва (и който ще бъде изпреварен);
– улесняване на изпреварването;
– отказване от изпреварване.

3

У4

11.

Управление извън населено място.
– избиране на съответно място (лента) за движение;
– избиране на безопасна скорост;
– наблюдаване и спазване на пътните знаци и маркировка;
– действия при завои, разминаване, изпреварване, изкачване и спускане по наклон;
– преминаване през подлез, надлез и мост;
– преминаване през жп прелез;
– навлизане в населено място;
– движение по път без настилка.

3

У4

12.

Съобразяване на скоростта. Избор и промяна на скоростта в зависимост от:
– индивидуалните възможности на водача;
– сигнализацията и правилата за движение;
– наличието на други участници в движението;
– мястото на движение в населено място, извън населено място;
– релефа на пътя;
– видимостта;
– метеорологичните условия;
– техническите възможности на автомобила.
– отказване от изпреварване.

2

У5

13.

Поддържане на безопасна дистанция.
– познаване важността на дистанцията;
– дистанция напред;
– странична дистанция;
– определяне на минималната безопасна дистанция при различни пътни условия;
– спазване на безопасна дистанция при движение във и извън населено място.
– движение по път без настилка.

2

У5

14.

Оценяване на скоростта и дистанцията.
– определяне типове превозни средства и познаване на техните скоростни и спирачни възможности;
– определяне на собствената скорост в различни ситуации;
– определяне на скоростта на другите превозни средства, движещи се отпред или отзад, в зависимост от скоростта на управлявания автомобил;
– определяне на дистанцията на базата на различни показатели (маркировка, сигнализация и др.);
– причини за грешка при определяне на дистанцията и скоростта на другите участници в движението.омобила.
– отказване от изпреварване.

2

У5

15.

Оценяване на разстоянието за спиране.
– оценяване изминато разстояние за 1 секунда в зависимост от скоростта (в км/ч);
– време за реакция и фактори, които въздействат върху него;
– оценяване на спирачния път и факторите, от които зависи той;
– определяне на спирачния път при различни при различни пътни условия;
– спиране на бързодвижещ се автомобил на определено място.

2

У5

16.

Наблюдение на автомобила, пътя и другите участници в движението за получаване на полезна информация.
– откриване на необходимата информация позволяваща да се предприемат изпреварващи действия (отпред; от страни; отзад чрез огледалото за гледане назад);
– откриване на необходимата информация, отнасяща се до пътя и околната среда, състояние на автомобила (чрез индикациите на арматурното табло, шумове и др.), другите участници в движението.

2

У6

17.

Съобразяване с пътната сигнализация (светлинни сигнали, пътни знаци, пътна маркировка и други средства за сигнализиране).
– при избор на лента за движение;
– при избор на скорост за движение;
– при избор на посока за движение;
– при извършване на маневри;
– при осигуряване на предимство.

2

У6

18.

Отчитане влиянието на габаритите на автомобила.
– съобразяване с широчината на автомобила (при разминаване и изпреварване; при движение в тесни или натоварени улици; при маневриране с ползването на чужда помощ);
– съобразяване с дължината и височината на автомобила (при движение назад и при ползване на чужда помощ; при движение в паркинг и гараж).

2

У7

19.

Престой и паркиране.
– прилагане на правилата за спиране, престой и паркиране в населено и извън населено място;
– различни видове подреждане при паркиране;
– използване на аварийните светлини и предупредителния триъгълник.

3

У7

20.

Преминаване през различни видове кръстовища.
– възприемане на кръстовището;
– определяне вида на кръстовището и начина на регулиране;
– оценка на видимостта;
– подбиране (съобразяване) на скоростта на движение;
– подаване на предупредителен сигнал, в случай на необходимост;
– готовност за възприемане на други участници в движението;
– заемане с автомобила на съответната лента за завиване наляво, надясно;
– прилагане на правилата за предимство;
– спиране за осигуряване на безопасността на движението

2

У8

21.

Управление в населено място с голяма интензивност на движението.
-избор на маршрут и неговото поддържане;
– пресичане на пешеходна пътека;
– преминаване покрай спирки на превозните средства за обществения превоз на пътници;
– преминаване през кръстовища;
– избор на лента за движение при преминаване през кръстовище. Обръщане посоката на движение;
– заобикаляне на препятствия по платното за движение;
– откриване на признаци, позволяващи да се предвидят действията на другите участници в движението.

3

У9

22.

По-характерни случаи при управлението на автомобила.
– включване в движението в случай на излизане от жилищната сграда (гараж) или паркинг, потегляне от банкет или тротоар;
– завиване на кръстовище – наляво, надясно и в обратна посока;
– навлизане в кръстовище с кръговото движение и излизане от него;
– пътен възел, използване на лентата за ускоряване.

3

У9

23.

Теглене на автомобил (ремарке).
– прикачване на автомобил (ремарке);
– движение по път с теглене на автомобил (ремарке) – завиване наляво, надясно и обръщане на посоката на движение;
– мерки за безопасност при теглене на автомобил (ремарке);
– откачване на тегления автомобил (ремарке).

3

У10

24.

Управление в колона от превозни средства.
– избор на място (лента) за движение;
– движение в избраната пътна лента;
– избиране и поддържане на безопасна дистанция;
– подготовка за промяна на посоката на движение;
– избор на момент за изпреварване на бавнодвижещо се превозно средство;
– предвиждане на внезапна промяна на скоростта.

3

У10

25.

Управление, когато сцеплението на гумите с пътя е намалено. Приспособяване на скоростта на движение и дистанцията с коефициента на сцепление.
– оценяване на важността на състоянието на гумите.
– да познава рисковете при управление на автомобила по заснежени и заледени участъци от платното за движение, по участъци от пътя покрити с пясък, кал, паднали от дърветата листа, в локви и “аквапланинг”.

3

У10

26.

Управление през нощта и в условията на намалена и ограничена видимост. Използване на светлините.
– подбиране и приспособяване на скоростта на движение и дистанцията с видимостта.
– използване на светлините и познаване на правилата отнасящи се до тях.
– установяване присъствието на пешеходци, велосипедисти и бавно движещи се ППС.
– опасност от заслепяване и как да се избегне.
– спиране, престой и паркиране през нощта.
– познаване на особеностите на движението при намалена видимост (използване на светлините, използване на стъклочистачките);
– движение в условията на мъгла (особености в населено място, особености в населено място и преминаване през кръстовище, особености при движение извън населено място; особености при преминаване през жп прелез);
– ограничаване на видимостта от конфигурация на пътя, сгради, дървета, храсти, превозни средства, строителни и други дейности.

3

У11

ПРИЛОЖЕНИЯ

Picture1
Picture2
Picture3
Picture4